דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת LDW כספק יחיד לרכש מנועים חשמליים מתוצרתה בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת LDW כספק יחיד לרכש מנועים חשמליים מתוצרתה, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד בחברת הנמל, המצ"ב
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש מנועים חשמליים מתוצרת LDW. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל [email protected] לא יאוחר מיום 2022.3.31 שעה 12:00.