דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ לצורך מתן שירותי תחזוקת מכונות שיקוף מתוצרת RAPISCAN עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקת מכונות שיקוף מתוצרת RAPISCAN, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנב"ט הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת מכונות שיקוף מתוצרת RAPISCAN
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 2019.8.27 שעה 12:00.