דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת SANTASALO כספק יחיד לרכש ממסרות סיבוב למנופי זרוע כפולה , בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת SANTASALO כספק יחיד לרכש ממסרות סיבוב למנופי זרוע כפולה , בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד בחברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש ממסרות סיבוב למנופי זרוע כפולה, מתוצרת SANTASALO.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 2385175-08 לא יאוחר מיום 19.1.2020שעה 12:00.