דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת SANTASALO כספק יחיד לרכש ממסרות הרמה ומצמד עבור מנופי גשר 71,72 , בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ )להלן:"חברת הנמל"( מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת SANTASALO כספק יחיד לרכש ממסרות הרמה ומצמד עבור מנופי גשר 71,72, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד בחברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש חלקי חילוף ממסרות הרמה ומצמד מתוצרת SANTASALO.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 6.1.2020 שעה 12:00.