דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת Siwertell כספק יחיד לאספקת מדלה לפריקת מטעני גופרית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת Siwertell לאספקת מדלה לפריקת מטעני גופרית, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של ראש מחלקת ציוד של חברת הנמל ומנהל פיתוח עסקי ואיכות הסביבה בנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת מדלה לפריקת מטעני גופרית עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 06.01.2019 שעה 12:00.