דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת ABB לרכש חלקי חילוף למערכות החשמל והבקרה מתוצרתה עבור מנוף מתוצרת חברת ZPMC המוצב בחברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת ABB לרכש חלקי חילוף למערכות החשמל והבקרה מתוצרתה עבור מנוף מתוצרת חברת ZPMC, לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש חלקי חילוף למערכות החשמל והבקרה מתוצרת חברת ABB עבור מנוף מתוצרת חברת ZPMC , המוצב בחברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 16.6.2019 שעה 12:00.​