דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת אלחוט ים בע"מ לצורך מתן שירותי תחזוקה ובדיקות למערכות קשר ימיות, אספקת ח"ח והחלפת ציוד קשר ימי בכלי שייט עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת אלחוט ים בע בהסכם למתן שירותי תחזוקה ובדיקות למערכות קשר ימיות, אספקת ח"ח והחלפת ציוד קשר ימי בכלי שייט, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רב חובל הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי תחזוקה ובדיקות למערכות קשר ימיות, אספקת ח"ח והחלפת ציוד קשר ימי בכלי שייט לתקופה שהחל מיום 1.4.2020 ועד ליום 31.12.2020, כאשר לחברת הנמל זכות הברירה הבלעדית להארכת תוקף ההסכם בעד 2 תקופות נוספות בנות עד שנה כ"א.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים לא יאוחר מיום 26.1.2020 שעה 12:00 לדוא"ל הבא: [email protected].