דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "ארדן קונטרול טק בע"מ" (מס' ח.פ 511018913) למתן שירותי תחזוקה למערכת בקרה לניטור וקבלת התראות בתחום מערכות חשמל, גילוי וכיבוי אש ותחנות ביוב, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "ארדן קונטרול טק בע"מ" (מס' ח.פ 511018913) למתן שירותי תחזוקה למערכת בקרה לניטור וקבלת התראות בתחום מערכות חשמל, גילוי וכיבוי אש ותחנות ביוב עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל המצ"ב.

 

עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי תחזוקה למערכת בקרה לניטור וקבלת התראות בתחום מערכות חשמל, גילוי וכיבוי אש ותחנות ביוב "עבור חברת נמל אשדוד בע"מ על ידי חברת "ארדן קונטרול טק בע"מ". ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111733 לא יאוחר מיום ד', תאריך 23.10.19 שעה 12:00.