דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם משרד רו"ח ברזילי ושות' לקבלת שירותי ביקורת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם משרד רו"ח ברזילי ושות' לקבלת שירותי ביקורת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, כספק יחיד לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מר יובל פרידמן, חשב חברת הנמל המצ"ב

  2. עיקרי ההתקשרות: קבלת שירותי ביקורת. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות בכתב אל ליאת  אוחיון, מתאמת התקשרויות , במייל: [email protected]לא יאוחר מיום 08/05/2024 שעה 12:00.