דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

עם חברת בוס דיימקס בע"מ, לקבלת שירותי תחזוקה שנתית, פיתוח ושוש"ים למערכת שידור יומן אירועים –שי"א, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:" חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת בוס דיימקס בע"מ,  לקבלת שירותי תחזוקה שנתית, פיתוח ושוש"ים למערכת שידור יומן אירועים –שי"א, בפטור ממכרז לפי
    תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מיחשוב בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקה שנתית, פיתוח ושוש"ים למערכת שידור יומן אירועים –שי"א
  3. משך ההתקשרות הינו: מיום חתימת החוזה ולמשך 3 שנים.
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל :[email protected] לא יאוחר מיום 08.11.2020 שעה 12:00.