דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת כי"ל להעתקת קו חומצה לצורך ביצוע עבודות תשתיות לטרפו 21 ופיתוח עורף הרציף

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת כי"ל להעתקת קו חומצה לצורך ביצוע עבודות תשתיות לטרפו 21 ופיתוח עורף הרציף, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח בינוי בחברת הנמל המצ"ב. 
  2. עיקרי ההתקשרות: העתקת קו חומצה לצורך ביצוע עבודות תשתיות לטרפו 21 ופיתוח עורף הרציף, עבור חברת נמל אשדוד. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' מירב בורבא-פייס, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 2022.02.1 שעה 12:00.