דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "ג'נרל מהנדסים בע"מ" (מס' ח.פ 557652716 ) למתן שירותי תחזוקה, שדרוג, תוכנה ורישיונות למערכת cimplicity עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

התקשרות עם חברת "ג'נרל מהנדסים בע"מ" (מס' ח.פ 557652716 ) למתן שירותי תחזוקה,
שדרוג, תוכנה ורישיונות למערכת cimplicity עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת
הנמל")
בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 )להלן: "התקנות"(, חברת הנמל
מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "ג'נרל מהנדסים בע"מ" (מס' ח.פ 557652716 )
למתן שירותי תחזוקה, שדרוג, תוכנה ורישיונות למערכת cimplicity עבור חברת נמל אשדוד
בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29 ) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים
עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי תחזוקה, שדרוג, תוכנה ורישיונות למערכת cimplicity
עבור חברת נמל אשדוד בע"מ על ידי חברת "ג'נרל מהנדסים בע"מ" . ספקים הסבורים כי
הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות
לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום ד', תאריך 30.8.23
שעה 12:00 .