דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת COLUMBUS McKINNON כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למערכות טנדם במנופי גשר, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993- (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ )להלן:"חברת הנמל"( מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת COLUMBUS McKINNON כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למערכות טנדם במנופי גשר בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרוייקטים בחברת הנמל, המצ"ב

  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת חלקי חילוף למערכות טנדם במנופי גשר, מתוצרת חברת COLUMBUS McKINNON 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים, לא יאוחר מיום 16.01.2024 שעה 12:00​ במייל [email protected].