דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "קומטק בע"מ" (מס' ח.פ 520037854) למתן שירותי תחזוקה למערכת חת"ד 2000 , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993- (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "קומטק בע"מ" (מס' ח.פ 520037854) למתן שירותי תחזוקה למערכת חת"ד 2000 , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל פרויקט הבילינג של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: חברת "קומטק בע"מ" למתן שירותי תחזוקה למערכת חת"ד 2000 , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' חגית זירד, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111730 או במייל [email protected]. לא יאוחר מיום ד', תאריך 27.11.2019 שעה 12:00.