דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת קומטק בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקה למערכת חת"ד 2000 בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת קומטק בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקה למערכת חת"ד 2000 בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל פרויקט בילינג  בחברת הנמל המצ"ב.
    חוות דעתו של מנהל פרויקט בילינג

  2. עיקרי ההתקשרות: שירותי תחזוקה למערכת חת"ד 2000.

ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל [email protected]       לא יאוחר מיום 28.12.2022 שעה 12:00.