דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת COREVISION לצורך אספקה ותחזוקה של מערכת אימות זהות פנים ובידוק בטחוני עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת COREVISION לצורך אספקה ותחזוקה של מערכת אימות זהות פנים ובידוק בטחוני, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנב"ט הנמל המצ"ב
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקה ותחזוקה של מערכת אימות זהות פנים ובידוק בטחוני מתוצרת COREVISION. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לאורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 18.09.2023 שעה 12:00.