דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם חברת אייסיטיביט פתרונות בע"מ בנושא שירותי ייעוץ מקצועי בנושא ניהול סיכונים בתחומי התקשוב והגנת סייבר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")

 

  1. ​בהתאם לתקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת על התקשרות עם חברת אייסיטיביט פתרונות בע"מ שירותי ייעוץ מקצועי בנושא ניהול סיכונים בתחומי התקשוב  והגנת סייבר, בפטור ממכרז לפי לתקנה 34(8) לתקנות ומאחר שמדובר בהצטרפות לחוזה חשכ"ל בתנאים זהים לתנאי החשכ"ל.

  2. עיקרי ההתקשרות:
    1. ועדת המכרזים אישרה את הפטור ביום 21.09.2022.
    2. תקופת ההתקשרות הינה עד ליום 10.08.2023 לרבות כל תקופות ההארכה ככל שתוארכנה ע"י החשכ"ל ובהתאם להוראות שעה ככל שתתפרסמנה.