דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם החברות דנגוט מחשבים בע"מ וצילומעתיק בע"מ בנושא אספקת מכונות להפקת מסמכים HM.16.3.3 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")

  1. ​בהתאם לתקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת על התקשרות עם החברות דנגוט מחשבים בע"מ  וצילומעתיק בע"מ לאספקת מכונות להפקת מסמכים HM.16.3.3  , בפטור ממכרז לפי לתקנה 34(8) לתקנות ומאחר שמדובר בהצטרפות לחוזה חשכ"ל בתנאים זהים לתנאי החשכ"ל.  
  2. עיקרי ההתקשרות:
    2.1   ועדת המכרזים אישרה את הפטור ביום 15.01.2024
    2.2   תקופת ההתקשרות המקסימלית במסלול רכישה הינה 8 שנים (96 חודשים) מיום סיום תקופת הרכש בתצורה  ובהתאם להוראות שעה ככל שתתפרסמנה.