דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת בוס דיימקס בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ושו"ש במערכת שידור יומן אירועים מנ"ע, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת בוס דיימקס בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ושו"ש במערכת שידור יומן אירועים מנ"ע עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מ"מ רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל המצ"ב.

  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע עבודות תחזוקה ושו"ש במערכת שידור יומן אירועים מנ"ע
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל מיטל אקוקה, מתאם התקשרויות לרכש שירותים לתיבת הדוא"ל הבאה: [email protected], לא יאוחר מיום 5/12/23 שעה 12:00.