דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת איסטרוניקס בע"מ לצורך תחזוקה ואספקת חומרים מתכלים למכשירי מריחן חנ"פ וגילוי אמל"ח מתוצרת SMITHS עבור חברת נמל אשדוד בע"מ )להלן:"חברת הנמל"(

​התקשרות עם חברת איסטרוניקס בע"מ לצורך תחזוקה ואספקת חומרים מתכלים למכשירי
מריחן חנ"פ וגילוי אמל"ח מתוצרת SMITHS עבור חברת נמל אשדוד בע"מ )להלן:"חברת
הנמל"(
1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 )להלן: "התקנות"(, חברת
הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת איסטרוניקס בע"מ לצורך תחזוקה
ואספקת חומרים מתכלים למכשירי מריחן חנ"פ וגילוי אמל"ח מתוצרת SMITHS ,
בפטור ממכרז לפי תקנה 3 ( 29 ( לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות
דעתו של מנב"ט הנמל המצ"ב.
2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקה ואספקת חומרים מתכלים למכשירי מריחן חנ"פ וגילוי
אמל"ח מתוצרת SMITHS .
3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לאורית כהן,
מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 17.08.2023
 שעה 12:00 .