דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם חברת "עין גל בע"מ" (להלן: "הספק") כספק יחיד, למתן שירותי יצור וציפוי מוצרים בחומר פוליאריתן מסוג וולקולן עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")


  1. בהתאם לתקנה 3ג (א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת על הרחבת ההתקשרות עם הספק "עין גל בע"מ למתן שירותי יצור וציפוי מוצרים בחומר פוליאריתן  מסוג וולקולן  עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.
  2. אישור הרחבת ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים מאחר שמדובר בהתקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונית, בנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות.
  3. עיקרי ההתקשרות:
    1. ועדת המכרזים המרכזית אישרה את הפטור בהחלטה מיום 12.4.2021.
    2. תקופת ההתקשרות הינה עד לתאריך 31.3.2022.​