דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "גז טבעי דרום בע"מ" למתן שירותי חלוקת גז טבעי עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "גז טבעי דרום בע"מ" למתן שירותי חלוקת גז טבעי, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל פיתוח עסקי ואיכות הסביבה של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי חלוקת גז טבעי, עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' ליאת אוחיון, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 7.3.2019 שעה 12:00.