דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת GE ENERGY POWER CONVERSION לשדרוג מערכות חשמל מתוצרתה במנופים 211-215 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")


1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת GE ENERGY POWER CONVERSION לשדרוג מערכות חשמל מתוצרתה במנופים 211-215 לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרוייקטים וקליטת ציוד תפעולי של חברת הנמל המצ"ב.

2. עיקרי ההתקשרות: שדרוג מערכות חשמל מתוצרת חברת GE ENERGY POWER CONVERSION במנופים 211-215, עבור חברת נמל אשדוד.

3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, רמ"ד מכרזים והתקשרויות בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 18.11.2019 שעה 12:00.