דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם החברות גטר גרופ בע"מ , ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ , הראל טכנולוגיות מידע בע"מ , חיון טכנולוגיות בע"מ, יניר מערכות בע"מ בנושא אספקת מסכים מקצועיים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")

  1. ​​בהתאם לתקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת על התקשרות עם החברות גטר גרופ בע"מ , ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ , הראל טכנולוגיות מידע בע"מ , חיון טכנולוגיות בע"מ, יניר מערכות בע"מ לאספקת מסכים מקצועיים, בפטור ממכרז לפי לתקנה 34(8) לתקנות ומאחר שמדובר בהצטרפות לחוזה חשכ"ל בתנאים זהים לתנאי החשכ"ל.
  2. עיקרי ההתקשרות: 
    2.1   ועדת המכרזים אישרה את הפטור ביום 15.01.2024
    2.2   תקופת ההתקשרות הינה מיום 15.1.2024 ועד ליום 16.7.2024 לרבות כל תקופות ההארכה ככל שתוארכנה ע"י החשכ"ל ובהתאם להוראות שעה ככל שתתפרסמנה.