דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם משרד התחבורה, נמל חדרה למתן שירותי שכירות גוררת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  משרד התחבורה, נמל חדרה למתן שירותי שכירות גוררת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 34(1) לתקנות מאחר ומדובר בהתקשרות שעריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע ביכולתה של חברת הנמל למלא תפקיד שהוטל עליה לפי דין.
  2. ההתקשרות הינה לתקופה של שנה אחת + 2 אופציות להארכת ההתקשרות בשנה נוספת כ"א ובסה"כ לתקופה שלא תעלה על 3 שנים.
  3. ההיקף הכספי המאושר הינו עד 280,000 ₪ לשנה.
  4. ההחלטה התקבלה ביום 17.12.2018 ע"י ועדת המכרזים העליונה של חברת הנמל.