דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם "חברת נמלי ישראל-פיתוח ונכסים בע"מ" (להלן: "חנ"י") כספק יחיד לצורך הקצאת שטח נמלי לטובת שטח התארגנות לפרויקט לאומי "מבואות אשדוד- קטע B "סלילת המשך לכביש הרצל

  1. ​בהתאם לתקנה 3א' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חנ"י- לצורך הקצאת שטח נמלי לטובת שטח התארגנות לפרויקט לאומי "מבואות אשדוד- קטע B "סלילת המשך לכביש הרצל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין כמפורט במכתב המצ​"ב

  2. עיקרי ההתקשרות: הקצאת שטח נמלי לטובת שטח התארגנות ועבודה. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' מיכל מרקו, ע' רמ"ד נכסים ומסחר בפקס 08-8590914 לא יאוחר מיום 11/05/2023 שעה 12:00.