דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם מרכז הפועל- התאגדות לספורט במקומות עבודה, לאירועי הספורטיאדה - בהשתתפות חברת נמל אשדוד בע"מ

​​

לאשר התקשרות עם מרכז הפועל- התאגדות לספורט במקומות עבודה, לאירועי הספורטיאדה -
בהשתתפות חברת נמל אשדוד בע"מ )להלן:"חברת הנמל"(
1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנ​ות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 )להלן: "התקנות"(, חברת
הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת " מרכז הפועל- התאגדות לספורט
במקומות עבודה, לאירועי הספורטיאדה, בהשתתפות חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי
2. עיקרי ההתקשרות: התאגדות לספורט במקומות עבודה, לאירועי הספורטיאדה.
3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' וקנין אסטל
מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל [email protected] לא יאוחר
מיום 23.8.2022 שעה 12:00​