דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "חילן בע"מ" (מס' ח.פ 520039942 ) למתן שירותי עיבוד נתונים בנושא שכר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993- (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת " חילן בע"מ" " (מס' ח.פ 520039942 ) למתן (29) שירותי עיבוד נתונים בנושא שכר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של ע. ראש יחידת תכנון ובקרת משאבים של חברת הנמל המצ"ב.

עיקרי ההתקשרות: חברת "חילן בע"מ" (מס' ח.פ 520039942 ) למתן שירותי עיבוד נתונים בנושא שכר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.


ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' חגית זירד, לא יאוחר מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל [email protected]​ לכתובת . מיום ד', תאריך 16.06.2021 שעה 12:00​.