דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם הרשות הישראלית להכשרה ימית (מספר ח.פ. 510587843) לביצוע הכשרות, קורסים והשתלמויות לצורך שמירת כשירותם של בעלי תפקידים במחלקת ים, ולצורך ביצוע קורסים והשתלמויות בנושאים ימיים לצורכי תרגול וריענון, עדכון ושיפור המקצועיות, העשרה

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם הרשות הישראלית להכשרה ימית )מספר ח.פ. 510587843 (לביצוע הכשרות, קורסים והשתלמויות לצורך שמירת כשירותם של בעלי תפקידים במחלקת ים, ולצורך ביצוע קורסים והשתלמויות בנושאים ימיים לצורכי תרגול וריענון, עדכון ושיפור המקצועיות, העשרה וכיו"ב לבעלי תפקידים נוספים בחברה בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29)  לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתה של רמ"ח מש"א ומינהל של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע הכשרות, קורסים והשתלמויות לצורך שמירת כשירותם של בעלי תפקידים במחלקת ים, ולצורך ביצוע קורסים והשתלמויות בנושאים ימיים לצורכי תרגול וריענון, עדכון ושיפור המקצועיות, העשרה וכיו"ב לבעלי תפקידים נוספים בחברה.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' חגית זירד, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111730 לא יאוחר מיום 15.08.2018 בשעה 12:00.