דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת איסטרוניקס בע"מ לצורך אספקת מוני מים מתוצרת ארד טכנולוגיות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת ארד טכנולוגיות בע"מ לצורך אספקת מוני מים מתוצרת ארד טכנולוגיות, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ד בינוי ותחזוקה המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת מוני מים מתוצרת ארד טכנולוגיות.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למירב בורבא-פייס, במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 28.06.2020 שעה 12:00.