דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת איסטרוניקס בע"מ לצורך מתן שירותי תחזוקת מריחנים מסוג SMITHS עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 )להלן: "התקנות"(, חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת איסטרוניקס בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקת מריחנים מסוג SMITHS , בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנב"ט הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת מריחנים מסוג SMITHS
    .3 ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 5.12.2018 שעה 12:00​.