דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KOCKS כספק יחיד להעתקת מנופי זרוע ברציף 21 , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")


1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KOCKS לביצוע העתקת מנופי זרוע ברציף 21 לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל המצ"ב.

2. עיקרי ההתקשרות: העתקת מנופי זרוע ברציף 21 , עבור חברת נמל אשדוד.

3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 30.1.2019 שעה 12:00.​