דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת Krane- Kocks( מס' ח.פ. D176672567 )לצורך תיקון מנופים ברציף 23, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ )להלן:"חברת הנמל"(


1 .בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993( להלן: "התקנות"(, חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת Krane- Kocks לצורך תיקון מנופים ברציף 23 ,עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29 )לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל המצ"ב. 

2 .עיקרי ההתקשרות: תיקון מנופים ברציף 23 ,עבור חברת נמל אשדוד. 3 .ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורת כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 23.10.2018 שעה 12:00.

חוות דעת גורם מקצועי תיקון מנוף רציף 23