דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הרחבת התקשרות עם חברת KOCKS להעתקת שני מנופים מרציפים 3 ו- 5 לרציף 4 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KOCKS להעתקת שני מנופים מרציפים 3 ו- 5 לרציף 4 , עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של ראש מחלקת ציוד של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: להעתקת שני מנופים מרציפים 3 ו- 5 לרציף 4 ע"י חברת KOCKS, עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 28.11.2019 שעה 12:00​.