דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KOCKS כספק יחיד להתקנת גלגלים ומייצבים ב- 3 מנופי פילגוארה , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (הלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KOCKS להתקנת גלגלים ומייצבים ב- 3 מנופי פילגוארה, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: התקנת גלגלים ומייצבים ב- 3 מנופי פילגוארה , עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 27.7.2020 שעה 12:00.