דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הרחבת התקשרות עם חברת KOCKS להחלפת מערכת כבלי פסטון במנופים 233 , 234 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KOCKS להחלפת מערכת כבלי פסטון במנופים 233, 234, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של ראש מחלקת ציוד של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: להחלפת מערכת כבלי פסטון במנופים 233, 234 מתוצרת חברת מתוצרת חברת KOCKS, עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 31.01.2019 שעה 12:00.​