דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הרחבת התקשרות עם חברת KOCKS לפירוק ופינוי מנוף 216 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KOCKS לפירוק ופינוי מנוף 216, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של ראש מחלקת ציוד של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: פירוק ופינוי מנוף 216 ע"י חברת KOCKS, עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08 8517523 לא יאוחר מיום 04.12.2019 שעה 12:00​.