דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KREISKOTT כספק יחיד לרכש ממסרות למנופים המוצבים בנמל אשדוד, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KREISKOTT כספק יחיד לרכש ממסרות למנופים המוצבים בנמל אשדוד, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד בחברת הנמל, המצ"ב.

  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת ממסרות למנופים. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 20.4.2021 שעה 12:00.