דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KRVE לרכישת שני מתקנים ייעודיים למשיכת חבלים לצורך עיגון אוניות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KRVE  לצורך רכישת שני מתקנים ייעודיים למשיכת חבלים לצורך עיגון אוניות, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, כספק יחיד לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מ"מ רב חובל הנמל , המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת שני מתקנים ייעודיים למשיכת חבלים לצורך עיגון אוניות והתקנתם ע"ג כלי רכב מתאימים.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות בכתב אל מר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות, לא יאוחר מיום 16.1.2020 שעה 12:00, לתיבת הדוא"ל : [email protected].