דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת מר מערכות אבטחה ותקשורת בע"מ לצורך מתן שירותי תחזוקה למערכת שליטה ובקרה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 )להלן: "התקנות"(, חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת מר מערכות אבטחה ותקשורת בע"מ בהסכם לצורך תחזוקה ושירות למערכת ההתרעה ההיקפית, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של ממונה הבטחון בחברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקה ושירות למערכת שליטה ובקרה. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected], לא יאוחר מיום 21.3.2022 שעה 12:00.