דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת מגל מערכות בטחון בע"מ לצורך מתן שירותי תחזוקה למערכת ההתרעה ההיקפית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת מגל מערכות בטחון בע"מ בהסכם לצורך תחזוקה ושירות למערכת ההתרעה ההיקפית, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של ממונה הבטחון בחברת הנמל, המצ"ב.

  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקה ושירות למערכת ההתרעה ההיקפית.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected], לא יאוחר מיום 24.2.2022 שעה 12:00.