דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם מגלקום תקשורת ומחשבים בע"מ ח.פ. 510964638 לצורך מתן שירותי תחזוקה ופיתוח תשתיות פסיביות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת על התקשרות עם מגלקום תקשורת ומחשבים בע"מ למתן שירותי תחזוקה ופיתוח תשתיות פסיביות, בפטור ממכרז לפי לתקנה 34(8) לתקנות ומאחר שמדובר בהצטרפות לחוזה חשכ"ל בתנאים זהים לתנאי החשכ"ל.
  2. עיקרי ההתקשרות:
    ועדת המכרזים אישרה את הפטור ביום 24.06.2019.
    ההיקף הכספי של ההתקשרות עומד על  300,000 ₪.
    מועד תחילת ההתקשרות הינו 1.7.2019 ומועד סיומה 31.12.2019.