דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם מגן דוד אדום לישראל, לקבלת שירותי השכרת אמבולנס כולל אמבולנס חלופי, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם מגן דוד אדום לישראל,  לקבלת שירותי השכרת אמבולנס כולל אמבולנס חלופי, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מ"מ מהנדס הבטיחות בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: השכרת אמבולנס כולל אמבולנס חלופי.
  3. משך ההתקשרות הינו: החל מיום 1.1.2021 ועד ליום 31.12.2023.
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים במייל :[email protected] לא יאוחר מיום 25.12.2020 שעה 12:00.