דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת מובקס בע"מ בהסכם למתן שירותים ממוחשבים לניהול מערך הסעות/היסעים בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת מובקס בע"מ בהסכם למתן שירותים ממוחשבים לניהול מערך הסעות/היסעים, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: שירותים ממוחשבים לניהול מערך הסעות/היסעים.
    חברת הנמל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להאריך את תוקף ההתקשרות בשתי תקופות הארכה נוספות, בנות שנה כל אחת או עד לחתימה על חוזה עם הזוכה במכרז החדש שיפורסם בנושא.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590006 לא יאוחר מיום 17.4.2019 שעה 12:00.