דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת נס א.ט בע"מ לתחזוקה ורכישת רישיונות ארכיון עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת נס א.ט בע"מ  לתחזוקה ורכישת רישיונות ארכיון, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל תשתיות מחשוב של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקה ורכישת רישיונות ארכיון עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' שלומית נוי, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 25.3.2019 שעה 12:00.