דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת NEUERO לרכישת חלקי חילוף למידלים מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת NEUERO לרכישת חלקי חילוף למידלים מתוצרתה, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים
    בחוות דעתו של רע"ן פרוייקטים בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: התקשרות עם חברת NEUERO לרכישת חלקי חילוף למידלים מתוצרתה, עבור חברת נמל אשדוד. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 07.12.2021 שעה 12:00.