דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת NEUERO להעתקת מידלים מתוצרתה מרציף 21 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")


1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת NEUERO להעתקת מידלים מתוצרתה מרציף 21 , עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של ראש מחלקת ציוד של חברת הנמל המצ"ב.

2. עיקרי ההתקשרות: התקשרות עם חברת NEUERO להעתקת מידלים מתוצרתה מרציף 21 , עבור חברת נמל אשדוד.

3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 14.1.2019 שעה 12:00.​