דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות לקבלת שירות דיגום השוואתי לחלקיקים בתחנות ניטור בנמל אשדוד, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  "החברה לשירותי איכות סביבה" לשם קבלת שירות דיגום השוואתי לחלקיקים בתחנות ניטור בנמל אשדוד  לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתה של מנהלת הגנת הסביבה של חברת הנמל המצ"ב
  2. עיקרי ההתקשרות: קבלת שירות דיגום השוואתי לחלקיקים בתחנות ניטור בנמל אשדוד
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טניה גולובב, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל [email protected] לא יאוחר מיום 9.8.2022 בשעה 12:00.