דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "ORACLE ישראל בע"מ" לקבלת שירותי תחזוקה רישיונות מוצרי חברת ORACLE העולמית כולל זכויות שדרוג גרסאות התוכנה וטלאים לתוכנה , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:" חברת הנמל")


בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת " ORACLE ישראל בע"מ " לקבלת שירותי תחזוקה רישיונות מוצרי חברת ORACLE העולמית כולל זכויות שדרוג גרסאות התוכנה וטלאים לתוכנה, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מ"מ מנהל תשתיות מחשוב של חברת הנמל המצ"ב​.

 

עיקרי ההתקשרות: חברת " ORACLE ישראל בע"מ" לקבלת שירותי תחזוקה רישיונות מוצרי חברת ORACLE העולמית כולל זכויות שדרוג גרסאות התוכנה וטלאים לתוכנה, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 או במייל לכתובת [email protected]  לא יאוחר מיום  ב', תאריך 20.02.2023 שעה 12:00.