דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת פולימיל בע"מ כספק יחיד עבור מדפסות, תוכנות, חומרות ומוצרי DATACARD , בפטור ממכרז

  1. אשדוד בע"מ )להלן:"חברת הנמל"( מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת פולימיל בע"מ כספק יחיד עבור מדפסות, תוכנות, חומרות ומוצרי DATACARD , בפטור ממכרז לפי תקנה 3 ( 29 ( לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד בחברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש מדפסות, תוכנות, חומרות ומוצרי DATACARD.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 06.02.2020שעה 12:00.